خدمات سلامت عمومی

خدمات سلامت عمومی عبارتند از خدمات، کالاها یا امکاناتی که به منظور ارتقا و بهبود وضعیت سلامت جمعیت در یک کشور، منطقه یا جامعه ارائه می شود. خدمات سلامت عمومی برای جلوگیری از بیماری ها، ترویج، محافظت و بهبود سلامت با استفاده از داروهای پیشگیری، آموزش بهداشت، کنترل بیماری های واگیر، اقدامات بهداشتی و محافظت در برابر خطرات زیست محیطی طراحی شده است. سازماندهی و دامنه خدمات سلامت عمومی بستگی به مفهوم خاص کشور درمورد بهداشت عمومی، سیستم مراقبت های بهداشتی آن و همچنین منابع مالی موجود دارد.

 

خدمات سلامت در سیبویه

  • مشاوره پزشکی آنلاین

  • درخواست دارو کمیاب

  • پرونده الکترونیک سلامت

  • یادآور دارو

  • روند سلامتی

آخرین مطالب