نسخه مراکز درمانی سیبویه

سیبویه در اسفند ماه ۱۳۹۵ با حضور جمعی از دانشجویان علوم پزشکی با هدف ارتقای ارائه خدمات سلامت توسط متخصصین به بیماران و ارائه اطالعات
بروز پزشکی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع به کار کرد. اعضای تیم سیبویه از تیم متخصصین، تیم فنی، و تیم مارکتینگ تشکیل شده
است که به طور منظم در حال گردآوری و بروز رسانی اطالعات درمانی می باشند تا امن ترین و قابل اطمینان ترین داده های علمی و یافته ها را در اختیار
مخاطبان قرار دهند.

نسخه های تجاری مراکز درمانی پل ارتباطی بین بیمار و اعضای تیم درمان است تا در کنار آسان کردن ارائه خدمات توسط افراد تیم درمان به ارتقا ایمنی
و سالمت بیمار، امکان پیگیری بیماران و آگاهی از اطالعات سلامت کمک کند. ما به دنبال ساخت سامانه ای کارآمد و یکپارچه برای دسترسی به
اطلاعات پزشکی و اطلاعات بیماران هستیم. این هدف با محوریت ایمنی بخشی به بیمار، تیم درمان را مجهز به ابزارهای مورد نیاز در جهت ارائه مدرنترین
روندهای خدمت رسانی می کند.

موثرترین کمک سیبویه الکترونیکی سازی روند پرونده سازی بیماران است

 • ثبت آنالین بیمار در سامانه و امکان تخصیص اطلاعات دموگرافیک به
  بیماران
 • ثبت لحظه به لحظه اقدامات درمانی بیمار
 • امکان ثبت تاریخچه دارویی بیمار و انجام تلفیق اولیه با داروهای قبلی
 • امکان چاپ توصیه نامه های آماده شده دارویی برای بیماران در هر مرحله انجام تلفیق دارویی
 • ثبت و اعمال تغییرات بروی داروهای بیمار
 • امکان گرفتن خروجی از اطلاعات وارد شده در هر مرحله
 • بررسی خودکار تداخلات دارویی بر اساس منابع معتبر در هر لیست دارویی از داروهای بیمار
 • امکان طراحی و پر کردن فرم های اختصاصی شامل اطلاعات، دارو و فایل های ضمیمه در پرونده بیمار
 • امکان ثبت و پیگیری روند های درمانی با ثبت یادآور چه برای پزشک داروساز و چه برای پرستار
 • امکان ثبت و تخصیص سطح دسترسی به کاربران سامانه
 • امکان گرفتن خروجی از اطلاعات پرونده های بیماران

آخرین مقالات

ما را در اینستاگرام دنبال کنید