در تمامی کارگاهها و بویژه موارد 1 تا 8 جدول شماره 1، در کلاسهای تئوری نکات بسیار مفید و کاربردی (Practical points and troubleshooting) در ارتباط با تکنیک مربوطه ارائه خواهد شد که یاد گرفتن آنها جهت انجام صحیح و دقیق روشهای آزمایشگاهی مذکور الزامی است. شایان ذکر است که محتوای کلاسهای تئوری در مقایسه با کلاسهای درسی که بصورت روتین در دانشگاهها برگزار می گردد، کاملا متفاوت خواهد بود و مطالب تئوری بیان شده صرفا بصورت کاربردی و در راستای انجام دقیق تکنیک های مربوطه خواهد بود. در کارگاههای SPSS مقدماتی و پیشرفته نیز مطالب بگونه ای ارائه خواهد شد که متقاضیان در پایان کارگاه ، خود خواهند توانست تجزیه و تحلیل داده های آماری مربوط به پایان نامه و کلا کارهای تحقیقاتی را انجام دهند.

در پایان کارگاهها به متقاضیان گواهی معتبر از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعطاء خواهد شد لذا تمامی متقاضیان می بایست نام و نام خانوادگی به فارسی و لاتین و سایر مشخصات خود را به صورت صحیح و کامل قید نمایند تا براساس آن گواهی صادر گردد.

ثبت نام جهت عموم افراد آزاد می باشد.