مصوبات هیات وزیران درخصوص تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲

بالاخره در اردیبهشت ۱۴۰۲، هیات وزیران در ایران تصمیم به تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی در بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه و موقوفه گرفت. این مصوبه در موارد زیر تصمیم‌گیری شد:

  • تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه و موقوفه
  • نرخ حق بیمه درمان سال ۱۴۰۲
  • تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲
  • تعرفه‌های خدمات پزشکی و پرستاری در سال ۱۴۰۲

این مصوبات توسط هیات وزیران به تأیید رسیده و تحت عنوان مصوبات تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲، برای اجرا و ابلاغ به واحدهای مربوطه ارسال شده است. به طور کلی، تعیین تعرفه خدمات درمانی از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که تعرفه‌ها به صورت مناسب تنظیم نشوند، می‌تواند برای بیماران و همچنین سیستم بهداشتی و درمانی ایران نگران‌کننده باشد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۸۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش دولتی ۱۴۰۲

تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش خصوصی تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۵۱۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش خصوصی ۱۴۰۲

تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش عمومی غیردولتی تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۲۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه درمانی بخش عمومی غیردولتی ۱۴۰۲

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۲ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۶۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۲۴۷۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تعرفه خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۲

تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری» طی نامه شماره ۱۲۴۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویبنامه درخصوص تعیین نرخ حق بیمه درمان تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ حق بیمه درمان ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ هیات وزیران درخصوص «تعیین نرخ حق بیمه درمان» طی نامه شماره ۱۲۴۱۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دکتر علی حاجی ابراهیمی

دکترای داروسازی و مدیریت کسب و کار ، متخصص بازاریابی و برند سازی در حوزه پزشکی و دارویی ، منتور و تسهیل گر راه اندازی کلینیک های پزشکی و زیبایی

دیدگاهتان را بنویسید