شما در حال مشاهده هستید کارگاه متا آنالیز

کارگاه متا آنالیز

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
450000

زمان ارائه فایل های آموزشی : نیمه اول شهریور 1401

*ظرفیت محدود*

معرفی مقدمات مطالعات مرور سیستماتیک و متاآتالیز

. انواع مطالعات و مفهوم مطالعات اولیه و ثانویه
. تعریف انواع مطالعات مروری و تفاوت مطالعات مروری و مرور سیستماتیک و متاآنالیز
. طراحی سؤال ساختار یافته بر اساس /PICO PECO
. نوع و حیطه سؤال، اجزای سؤال، اصلاح سؤال پژوهش
. تعیین کلیدواژه‌ها
. تعیین معیارهای ورود وخروج

جستجوی شواهد: اصول جستجو و ارزیابی Bias

. پایگاه‌ها و تکنیک‌هایی برای جستجوی شواهد پزشکی
. آشنایی با Mesh و کلیات استراتژی جستجو
. حساسیت و ویژگی جستجوی نظام‌مند
. تدوین یک استراتژی جستجوی باکیفیت
. مستندسازی نتایج
. غربالگری مقالات براساس عنوان و چکیده
 

بررسی کیفیت مقالات (ارزیابی نقادانه)

. ارزیابی Risk of Bias درکارآزمایی‌های بالینی
. مراحل بررسی منابع بر اساس چک لیست‌های مرتبط
. شرح و نحوه‌ی استفاده از چک لیست‌ها برای مقالات
 

استخراج داده ها و متاآنالیز

. استخراج داده‌ها و نتایج بر اساس هر چک‌لیست
. آماده‌سازی اطلاعات برای آنالیز
. مدل‌های آماری در متاآنالیز و مقدار وزن در مدل‌های ثابت و تصادفی
. نمودارها و آزمون‌های رایج در متاآنالیز
. مفهوم عدم تجانس و بررسی هتروژنسیتی در متاآنالیز
. شیوه‌های برخورد با عدم تجانس
. دستورات لازم برای متاآنالیز
. Meta-regression
. تحلیل زیر گروه‌ها
. تحلیل حساسیت
 

تفسیر نتایج و گزارش دهی یک نمونه مطالعه متاآنالیز

. بررسی ناهمگونی و تفسیر تحلیل حساسیت
. تفسیر اندازه اثر کلی و سهم هر مطالعه در آن
. تفسیر کمیتی تورش انتشار
. تفسیر شهودی نمودارهای جنگلی و قیفی و نمودار تحلیل حساسیت