بهبود فرآیندهای داخلی کلینیک و ارتباط با بیماران

درون سازمانی

چگونگی راه اندازی یک بحث در بین بینشگران

بهبود فرایندهای داخلی کلینیک و ارتباط با بیماران

درون سازمانی

چگونگی راه اندازی یک بحث در بین بینشگران

با توجه به اینکه کلینیکها دارای فرآیندهای داخلی بسیار غیر ساده هستند و انواع روابط بین المللی دارند، استفاده از کارکنان و پزشکان در برنامه ریزی و انجام پروژه ها بسیار ضروری است. تمامی افراد در حال حاضر در حال استفاده از تکنولوژی های پیشرفته تری هستند و از آنها در تمام جنبه های زندگی بهره مند هستند. پیشرفت تکنولوژی ها باعث شده است تا کلینیک ها در راستای ایجاد رابطه بیشتر با بینشگران و بیماران خود فعالیت کنند.

تعداد زیادی از کلینیک ها، در حال حاضر از طریق تلفن همراه اقدام به راه اندازی پنلهای خدمات درمانی برای بیماران کرده اند. این امکان برای بیماران بسیار مفید است زیرا این به آنها اجازه می دهد تا با کلینیک خود تماس بگیرند و پاسخ به پرسش های خود را بگیرند. با این وجود، این امکان برای تمامی کلینیک ها در دسترس نیست و برخی از کلینیک ها هنوز با روشهای سنتی عمل می کنند.

از روشهای سنتی تری که برای بهبود فرایندهای داخلی کلینیک ارائه می شود، می توان به روش های زیر اشاره کرد:

• تعریف و ارائه راه حل ها

• نگهداری کیفیت سرویس

• پشتیبانی از بیماران

• ارائه خدمات پس از پرونده

• مدیریت پیچیدگی های روابط بین المللی

• تعیین اولویت ها

• ارائه خدمات کارشناسی ارشد

• کمک به تعمیرات بیماران

© 2021 The Content Company.

بهبود فرآیندهای داخلی کلینیک و ارتباط با بیماران

توجه به اینکه کلینیک های دندانپزشکی بزرگتر و پر فعالیت تر در شهرهای بزرگتر هستند و همچنین در مناطق پر جمعیت تر. بنابراین کلینیک های دندانپزشکی باید در تمامی مراحل بهبود ارتباط خود با بیماران تاکید بکنند.

ارتباط با بیماران

关于治疗的通信是患者和牙医之间的桥梁。因此,双方都应该努力了解对方的需求。

患者通常希望在就诊前知道他们需要什么,需要做什么准备,以及医疗费用将如何产生。同样,牙医也应该能够很好地沟通疾病的相关信息,以便患者可以作出明智的决定。

此外,患者在治疗过程中应该能够对牙医的工作方式和建议有自己的看法,而牙医则需要尊重患者的想法。如果其中一方不遵守这些准则,则可能导致沟通障碍,并导致医疗情况得不到改善。

沟通不仅仅是双方之间传递信息的过程,还包括听取对方的意见,并做出适当的调整。这种情况下,沟通就是一种合作,双方都应该致力于达到共同的目标。

一般来讲,沟通是指双方之间的交流,交换意见,想法,信息等。因此,在沟通过程中,双方应该尽力了解对方的观点和想法,并根据对方的需求做出适当的调整。

可以说,沟通是一种合作,需要双方共同努力,共同致力于达到最佳结果。如果其中一方不愿意或不能做出调整,则可能导致沟通障碍,并导致医疗情况得不到改善。

因此,无论是患者还是牙医,都需要做好沟通的准备工作,以便在沟通过程中能够取得最佳效果。

改善内部流程

除了努力改善沟通,牙医还需要注意改善其他内部流程,以提高服务质量。这些内部流程包括:

接待

接待是指牙医办公室的第一个联系人。因此,接待员需要热情友好,能够很好地与患者沟通。接待员还需要能够给予患者有关医疗信息,以便患者能够做出明智的决定。

接待员还需要能够协助医生安排治疗方案,并安排患者接受治疗。因此,接待员需要熟悉医院的治疗设施和设备,以便能够更好地协助患者。

医护人员

除接待员外,牙医办公室的其他职员也需要热情,友好,并且能够很好地与患者沟通。

这些职员包括医师助手,护士,行政人员等。他们需要能够提供患者所需的医疗信息,并协助医生安排治疗方案,以便患者能够接受治疗。

此外,这些职员还需要能够很好地安排患者的接��,以便患者能够尽快得到治疗。

收费

除了注意改善其内部流程外,牙医还需要注意收费标准。收费标准应该透明,公平,并且能够满足患者的需求。

此外,牙医还需要提供患者有关费用的详细信息,以便患者能够作出明智的决定。透明的收费标准有助于提高患者对牙医的信任度,同时也有助于牙医确保其自身的责任。

دکتر علی حاجی ابراهیمی

دکترای داروسازی و مدیریت کسب و کار ، متخصص بازاریابی و برند سازی در حوزه پزشکی و دارویی ، منتور و تسهیل گر راه اندازی کلینیک های پزشکی و زیبایی

دیدگاهتان را بنویسید